Kurumsal | Hızlı Menü

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri gereğince;

ATABEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş.
AYDINLATMA METNİ

İstanbul Ticaret Odası’nın 165356 sicil numarasında kayıtlı, Küçükköy vd 1980021699 vergi numaralı ve “Cebeci Cad. No:78-80 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL” adresinde bulunan ATABEK Eğitim ve Öğretim Kurumları A.Ş. bünyesinde bulunan ATABEK Anaokulu, ATABEK İlkokulu, ATABEK Ortaokulu, ATABEK Anadolu Lisesi olarak (bundan böyle “ATABEK” olarak anılacaktır.) tüm veli, öğrenci, öğretmen ile her ne şekil adı altında olursa olsun Eğitim Kurumu ile ilişkili tüm kurum, kuruluş ve 3.kişilerin kişisel verileri 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusudur ve Anayasada çerçevesi çizilen ve uyulması gereken kriterlere uygun olarak işler ve muhafaza edilmesini sağlar. KVKK madde 10’da belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 20.12.2019 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulmuştur.

Buna ilişkin olarak KVKK çerçevesinde, ATABEK tarafından farklı kanallar ve hukuki nedenlerle temin edilen kişisel veriler, ATABEK nezdinde kaydedilmekte ve güvenli şekilde saklanmaktadır. Kaydedilerek saklanan bu verilerin kanunların emrettiği, ilgili yasal mevzuatın izin verdiği ve/veya veri sahibin açık rızasının bulunduğu durumlarda 3.kişiler ile paylaşılabilmekte ve/veya devredilebilmektedir. ATABEK nezdinde kayıt altında bulunan ve saklanan verilerin güvenliği ile yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi, yine ATABEK tarafından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

ATABEK ile çocuklarının eğitim-öğretimi için sözleşme akdeden velilerin; uyruk, din, öz/üvey olduklarına dair bilgiler, telefon numarası, adres bilgileri, e-posta, medeni durum, meslek, iş yeri bilgileri, nüfus bilgileri, velayet kararlarına ilişkin bilgiler, öğrencinin kardeş/kardeşlerine dair bilgiler, ATABEK tarafından verilecek burs ve her türlü mali yardım konularında kullanılmak üzere velinin sahip olduğu gayrimenkul ve kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, maaş ve aylık gelir bilgileri, sahip olunan mal varlığına dair bilgiler ile ATABEK tarafından sunulacak hizmetlerin kalitesi ve sürekliliğini sağlayacak, gerekli diğer bilgileri; kayıt yaptırılan ATABEK öğrencisi ile ilgili ise veli tarafından paylaşılacak öğrenci not durumu, transkript, dikkat edilmesi gereken psikolojik rahatsızlıklar ve olası acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek, genel sağlık bilgileri, aile fertlerinin hastalık ve genetik rahatsızlık bilgileri, aşı bilgileri, kan grubu, alerji ile tedavi anında gerek duyulması muhtemel her türlü sağlık bilgisi toplanmaktadır.

Toplanan tüm sağlık verileri kanunların emrettiği hususlar saklı kalmak kaydı ile okul doktoru ve yetkili sağlık personeli ile acil durumlarda yetkili makamlar ve ilgili sağlık birimleri ile paylaşılacaktır.

ATABEK tarafından toplanan veli ve öğrenciye ilişkin kişisel veriler KVKK‘da belirtildiği üzere;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine uygun olarak,
 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 3. ATABEK’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 5. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması, şartlarıyla; Öğrencilerin güvenlik, sağlık ve huzurlarının korunması, öğrencilerin karşılaştığı/karşılacağı, ATABEK ile ilgili/ilgisiz problemlerinin çözülmesi, ATABEK’in her türlü ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, akdedilmiş veya akdedilecek sözleşme ile verilecek hizmetlerin kalite ve sürekliliğinin sağlanması, ATABEK nezdinde gelişen olaylar ile ilgili bilgi iletilmesi, ATABEK’in verdiği hizmetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi, planlanması, değiştirilmesi, veli ve öğrenci memnuniyetinin sağlanması, ATABEK’in yenilik, ürün ve hizmetlerinden faydalanılması, amacıyla yasal mevzuatlara uygun otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenip, tutulmaktadır.

ATABEK, kişisel verileri, akdedilen kayıt sözleşmesi sırasında ve/veya sonrasında, yazılı ve/veya sözlü, elektronik ortamlarda ve diğer her türlü yasal yollarla ilgili birim ve/veya işletmeleri vasıtasıyla toplamaktadır.

ATABEK tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, yasal mevzuatlar kapsamında, ve Eğitim kurumunun yükümlülükleri gereği, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, gerekli hallerde, hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluşları, doktor, hemşire vb. sağlık personeli ile Eğitim Kurumu’nun ticari faaliyetleri kapsamında, öğrencinin sağlık bilgileri (Özel Veriler) hariç olmak üzere (Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müşavirlikler, danışmanlar, denetçiler, tedarikçiler, çözüm ortağı veya ATABEK’in hissedarı olduğu veya ATABEK’e hissedar olan şirket ve şahıslar,  ile yalnızca açık rıza bulunması halinde 3.kişilere aktarılabilecektir. Kişisel veriler, ATABEK ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile ilgilisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

ATABEK kişisel verileri,

 1. Aktarılacak yabancı ülke mevzuatında kişisel verilerin güvenliği konusunda yeterli korumanın bulunması,
 2. Yeterli bir korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli koruma sağlanacağı ve aktarılan verilerin yalnızca amacına uygun şekilde kullanılabileceğine ilişkin yazılı taahhütlerinin bulunması ve kurulun izninin varlığı, şartlarıyla
 3. ATABEK öğrencilerinin yurtdışı eğitim kurumlarına kabulü,
 4. Öğrencinin yurt dışında kaliteli bir eğitim alması,
 5. ATABEK öğrencisinin yurt dışı seyahatleri ve burada gerçekleştireceği faaliyetler kapsamında,
 6. ATABEK’in yurt dışı akredite kurumlarla çözüm ortaklığı sebebiyle verilecek her türlü diploma, lisans, katılım belgesi, seminer, kurs vb. etkinlikler doğrultusunda, bu amaçlara uygun olarak aktarılabilecektir.

Veli ve öğrencilere ilişkin kişisel veriler, yasal mevzuatta gösterilen süreler doğrultusunda veya verilerin tutulma amaçlarının ortadan kalkması anına kadar işlenebilecektir. Hukuken gereken durumlar ile meşru sebeplerin bulunmaması halinde, ATABEK nezdinde oluşturulan yok etme ve anonim hale getirme prosedürleri çerçevesinde, işlediği ve sakladığı verileri silecek ve anonim hale getirecektir. Bu haller dışında veri sahiplerinin, ATABEK tarafından işlenen ve saklanan verilerinin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesini talep hakları yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

ATABEK tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilere ilişkin olarak veri sahipleri,

 1. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bu düzenlemelerin bildirilmesini isteme,
 6. Yürülükteki Yasal Mevzuat kapsamında işlenen ve saklanan kişisel verilerin, işlenme ve saklama nedenlerinin ortadan kalkması nedeniyle, silinmesini veya yok edilmesini isteme ile paylaşılan üçüncü kişilere bu talebin bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

ATABEK, kişisel verilerin,

 1. Hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,
 2. Hukuka aykırı olarak erişilebilmesini önleme,
 3. Muhafazasını sağlamaya yönelik olarak, verilere erişim izni olan yetkili personellerin bilgilendirilmesi ve gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınması, elektronik ortamda bulunan veriler ile ilgili gerekli teknik şifreleme ve muhafaza işlemleri, fiziki olarak erişimin elektronik kart sahibi ve yetkilendirilmiş personel aracılığı ile yapılabilmesi gibi teknik ve idari tedbirleri almıştır.

ATABEK, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında mevcut hakların kullanılması noktasında, veri sahiplerinin veya ibraz edilecek geçerli ve noterlikçe düzenlenmiş vekaletnameye sahip yasal temsilcilerinin taleplerini, kimliklerinin tespiti sağlanmak kaydı ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, yetkili resmi kurumlarca düzenlenmiş kimlik belgesi yerine geçer evrak) ATABEK’e hitaben yazılacak dilekçe ile işleme alır. ATABEK yine yürürlükteki yasal mevzuattaki hükümler çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve talep edilen işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.